Skontaktuj się z nami

UMÓW WIZYTĘ ON-LINE

Adres:

ul. Józefa Piłsudskiego 129
41-707 Ruda Śląska
Znajdź nas na mapie Google

Mail:

info@centrumprofilaktyka.pl

Telefon:

+48 508 164 937

+48 (32) 706 99 10

+48 (32) 706 99 11

 

 

Rodo

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych
  MEDYCYNA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-778 Katowice przy ul. Bałtyckiej 42e, nr NIP 634-283-27-35, wpisana do KRS pod nr: 0000142081, jest Administratorem Twoich danych osobowych. Spółka świadczy swoje usługi jako CENTRUM MEDYCZNE PROFILAKTYKA.
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  IODO dla MEDYCYNA POLSKA Sp. z o.o. jest Monika Wiciok, tel. 508 164 937 e-mail info@centrumprofilaktyka.pl
 • Cele i podstawy przetwarzania
  Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
  • w celu udzielania świadczeń zdrowotnych przez MEDYCYNA POLSKA Sp. z. o.o. służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz d RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, zgodnie z przepisami obowiązujący nas do przechowywania dokumentacji medycznej, ewentualnie przez najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń powiększone o dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem. Twoje dane osobowe przechowywane są przez dłuższy z wymienionych powyżej okresów.
 • Wymóg podania danych
  Podanie i przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, zgodnie z ustawami:
  • o działalności leczniczej,
  • o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Odbiorcy danych
  • Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi pracownicy, a także podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. lekarz, prawnik, podmiot świadczący usługi informatyczne. Zakres przekazywanych danych będzie zawsze ograniczony do niezbędnego minimum, a przekazywanie danych będzie uzależnione od wdrożenia przez podmioty przetwarzające zasad RODO.
  • MEDYCYNA POLSKA Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe we współpracy z innymi podmiotami medycznymi zwłaszcza jeżeli jest to niezbędne w celach prawidłowego świadczenia usług medycznych. Twoje dane mogą być przekazane do podmiotów świadczących usługi medyczne polegające na specjalistycznych badaniach, które nie są wykonywane na miejscu w MEDYCYNA POLSKA Sp. z o.o..
  • MEDYCYNA POLSKA Sp. z o.o. może przekazywać dane osobowe na żądanie uprawnionych organów np. sądów, prokuratur, policji. Zakres przekazywanych danych będzie zawsze ograniczony do niezbędnego minimum, zgodnie z wezwaniem do przekazania danych osobowych
 • Prawa osób, których dane dotyczą:
  Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych (prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli istnieje odpowiednia podstawa prawna i potrzeba MEDYCYNA POLSKA Sp. z o.o., do dalszego przetwarzania danych osobowych);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W naszej działalności nie stosujemy profilowania posiadamy stronę internetową http://centrumprofilaktyka.pl/
 • Skarga do organu nadzoru
  W każdej chwili przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.